előre elrendelés/eleve elrendelés

2018 február 14, szerda

ELEVE ELRENDELÉS

Hogyan lehet valami Isten terve ellen való? Kicsoda áll ellen az Ő akaratának? Ki olyan hatalmas, mindenható, örökkévaló, mint Ő? Ki tehet bármit az Isten tudta, akarata ellen? Semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért! Semmi nincs a világon, ami ne az Ő tervének része lenne, különben a terv hiányos, és állandóan toldozni-foldozni kell, ahányszor felbukkan valami olyasmi, ami annak útjában áll. Ez képtelenség, Isten nem javítgatja a világot, hanem a kezdet előtt már elrendelt, lefektetett mindent előre, és véghez is viszi az akaratát. A teremtmények nem mehetnek ellene a Teremtőnek, mert akkor erősebbek lennének Nála és borul az egész rend.

Ha nem rendel senkit elveszésre, akkor hogyhogy mégis sokan elvesznek majd, annak ellenére, hogy az Isten akarata az, hogy MINDEN ember megmeneküljön? Nem elég erős a Mindenható akarata ahhoz, hogy elvezessen minket az üdvösségre? Pedig semmit sem tehetünk magunktól, még hitünk sem saját döntés alapján van, hanem úgy kapjuk, és egyáltalán NEM mindenkié a hit. A legutolsó gonosztevő is megtér, ha Isten erre vezeti (lsd. jobb lator), akkor hogyhogy lesznek olyanok, akik a tűztóban végzik? Ellenállnak Isten akaratának? A teremtmény erősebb a Teremtőnél?

A "szabad akarat" egy nagyon szerencsétlen fogalom, helyesebb "szabad választásnak" mondani talán. Az igazi kérdés azonban az, hogy honnan van az a két lehetőség, ami között választhatok? Csak úgy létezik, magától? Honnan van a "rossz" út?

Ha erre nincs magyarázat, akkor az egész hitnek semmi értelme, mert olyasmi zavart volna bele a teremtésbe, ami az Istentől független (létezhet bármi, amit nem Ő alkotott?), és aminek a bekövetkezése ellen az Isten nem tudott tenni semmit, hanem csak utólagos megoldást talált a gonoszság hatásainak megfékezésére. Szánalmas istenség lenne az ilyen.

Az Isten és a teremtményei között nem ugyanaz a viszony, mint az emberi szülő és gyerek között, mivel mi mind ugyanolyan teremtett lények vagyunk, az Isten azonban mindenek felett áll és örökkévaló. Az ember és a gyereke esetében nagyon is lehetséges, hogy a gyerek akarata erősebb (saját életem a példa rá), és ez ellen a szülő nem tud semmit tenni. Az Istenhez képest viszont mi semmik vagyunk szeretetben, tudásban, ismeretben, erőben, ezért soha nem kerekedhet felül a mi döntésünk az Övén. Márpedig Ő azt AKARJA, hogy minden ember üdvözüljön. Akkor hogy lehet az, hogy mégsem így lesz? Most igaziból akarja, vagy csak vágyik erre, de nem képes véghez vinni? Mi akadályozza meg az Ő akaratát, azt, aminek senki sem állhat ellene?

Az Írások szerint a szenteket már a világ megalapítása előtt elválasztotta, kijelölte, és a megszentelésüket bizonyosan véghez viszi. Ebbe nekünk semmiféle beleszólásunk nincsen, akin akar, azon könyörül az Isten. A Krisztus hitének legádázabb ellenségét ragadta meg az Ő kegyelme és tette a jóhír leglelkesebb hirdetőjévé. Nem Pál jelentkezett, hogy mostmár szeretne inkább hívő lenni és a szentekhez csatlakozni, hanem erőteljes ráhatás következtében tért meg. Ha úgy vesszük, ez bizony külső beavatkozás volt az ő életébe, olyasmi, ami ellen nem tehetett semmit.

Vagy a legjelentősebb példa magának Jézusnak az élete. Csak annyi a megválaszolandó kérdés, hogy lehetséges lett volna-e, hogy Jézus - akiről ugye ki van jelentve, hogy a világ megalapítása előtt már megöletett bárány volt - nem engedelmeskedik az Istennek és nem hal meg a keresztfán? Volt-e ilyen opció a megváltás tervében?

Ha a válasz nem, akkor nincs mese, az előre elrendelt dolgok úgy mennek végbe, ahogy Isten tervezte és ezt semmi sem befolyásolja (ez esetben vannak olyanok, akiknek az elveszése része ennek a tervnek). Ha a válasz igen, akkor azt kell feltételeznünk, hogy az Isten tervének alakulása, sőt, végkimenetele(!) a teremtményei választásaitól függ, aminek Ő alá van rendelve, hiszen nem tudja úgy alakítani a dolgokat, ahogy Ő szeretné (lsd: minden ember üdvözüljön), hanem csak megfigyelője a fejleményeknek, és aszerint igazítgat a tervén, hogy véges életű teremtmények miket variálnak. Számomra ez képtelenség egy olyan Istennel kapcsolatban, Aki MINDENT az Ő akarata tanácsából cselekszik, Aki leheletével fenntartja az életet, Akitől függ ezen a világon minden.

Vagy talán az Isten akart valamit valahogy végrehajtani, de az ember máshogy döntött, ezzel pedig az Isten akkor és ott szembesült és gyorsan kellett neki egy másik megoldást kitalálni, igazodva az ember akaratához, hogy mégis meglegyen, amit eredetileg szeretett volna, csak másként?? Akkor mi az a terv, amit a korszakok kezdete előtt lefektetett? Csak egy nagyjábóli elgondolás, egy kb. menetrend, amit folyamatosan hozzáigazít teremtményei kénye-kedvéhez? És mindenkinek van beleszólása ebbe, vagy csak a választottaknak – ez esetben az Isten személyválogató lenne. Ha meg a gonoszok is változtathatnak a megváltás menetén, akkor elég nagy bajban vagyunk… Szóval sehogy sem stimmel ez.

Azt pedig, hogy Isten „megbánta” a teremtést, remélem, te sem gondolod komolyan. Mózes harmadik könyvében azt olvassuk, hogy ””Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy //megváltozzék//. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?”” Itt a ’megváltozni’ helyén ugyanaz a szó van, amit az özönvíz előtti eseménynél használ az Írás: -nacham- melynek jelentése: sajnálni, meggondolni magát, vígasztalni. Ha egyik helyen azt mondja, hogy Isten meggondolta magát, a másikon meg azt, hogy ez nem lehetséges, mert Isten nem olyan, mint az ember, akkor most melyiknek higgyünk? Mi a valóság Istenről; egy költői kép amely hasonlatokon alapul (Istennek lenne szíve?), vagy egy prófétai kijelentés, amely, mint tudjuk, sosem saját kitalálásból ered.

Ha a világ Istentől függetlenül, az Ő akarata ellenére lett ilyen, akkor Ő nem mindenható teremtő, hanem csak egy kontár, aki próbálkozgat, de sosem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy ő szeretné. Én nem ilyennek ismertem meg az Istent, hanem olyannak, aki még a sorsom legkisebb szegmensére, a mindennapjaim legapróbb részletére is tökéletesen felügyel, és minden dolgomat hajszálpontosan irányítja. És én nagyon hálás vagyok ezért.

Alapigék az előre elrendelés hatalmáról, amibe senki teremtménynek semmi beleszólása nincsen:

""Tudom Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését!"" (Jer.10:23)

""Az embernél vannak az elme gondolatjai; de az Úrtól van a nyelv felelete. Minden útai tiszták az embernek a maga szemei előtt; de a ki a lelkeket vizsgálja, az Úr az! Bízzad az Úrra a te dolgaidat; és a te gondolatid véghez mennek. MINDENT TEREMTETT az ÚR az ő maga czéljára; az ISTENTELENT IS a büntetésnek napjára."" (Péld.16:1-4)

""Mert bizony egybegyűltek a te szent Fiad, a Jézus ellen, a kit felkentél, Heródes és Ponczius Pilátus a pogányokkal és Izráel népével, Hogy véghezvigyék, a mikről a te kezed és a te tanácsod ELEVE ELVÉGEZTE volt, hogy megtörténjenek.""(Apcsel4:27-28)

Szabad akarat? Hol?

""Mert a mit cselekeszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, a mit akarok, hanem a mit gyűlölök, azt cselekeszem. /.../ Mert nem a jót cselekeszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekeszem, melyet nem akarok.""(Róm.7:15,19)

Miért lehet ez így?

""Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön."" (Róm.11:32)

""Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, a ki az alá vetette."" (Róm.8:20)

És a legvilágosabb leírás:

""Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az ISTENNEK kiválasztás szerint való VÉGZÉSE megmaradjon, NEM cselekedetekből, hanem az elhívótól, Megmondatott néki, hogy: A nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Miképen meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem.

Mit mondunk tehát: Vajjon nem igazságtalanság-é ez az Istentől? Távol legyen! Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, a kin könyörülök, és kegyelmezek annak, a kinek kegyelmezek. Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené.

Mert azt mondja az írás a Faraónak, hogy: AZÉRT TÁMASZTOTTALAK téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Annakokáért AKIN AKAR könyörül, a kit pedig akar, megkeményít.

Mondod azért nékem: Miért fedd hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene? Sőt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-é a készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így? Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon?

Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készíttettek,És hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene?"" (Róm.9:11-23)

A Krisztust is, és a hívőket is Isten rendelte el kiválasztottságra még mielőtt a világ meg lett alapítva. Ebbe nekünk semmiféle beleszólásunk nincsen, méghozzá azért, hogy senki ne dicsekedhessen.

""Mert kegyelemből tartattatok meg, HIT által; és ez NEM TŐLETEK van: Isten ajándéka ez; NEM cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék."" (Ef.2:8-9)

""Áldott legyen az Isten, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által, Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint,"" (Ef.1:3-5)

És nem csak a választás van Istentől, hanem minden megtérést követő cselekedetünk is, semmit sem tehetünk magunktól, még imádkozni is csak a Szellem által tudunk: ""mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően."" (Fil.2:13)

""Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk."" (Ef.2:10)

""Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal."" (Róm.8:26)

Egyedül Istennek van szuverén, mindenek felett álló akarata, amit véghez is visz ígérete szerint pl. a hívőkben: ""Meg lévén győződve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig:""(Fil.1:6)

Vagy kétségbe vonjuk ezt a kijelentést? Nem biztos, hogy Isten eljuttatja a választottakat a bevégzettségre? Szerintem biztos. Ha pedig ez bizonyosság, akkor minden másban is az az igazság, hogy az Isten akarata megy végbe és nem a miénk, sem semmi más teremtményé.

A jó és rossz közti választás sem a mi döntésünk, hanem már előre el van rendelve, ahogy látjuk Izsák és Jákob esetében, méghozzá nem tettek alapján, pusztán Isten választása szerint. A rossz megismerése inkább arra indít bennünket, hogy még jobban csodáljuk Isten tökéletes jóságát, és jobban szeressük Őt.

A „legyen a te hited szerint” annyit tesz, hogy Krisztus is az Atyára bízta magát ebben, mert tudta, hogy akinek Isten hitet ad, az őhozzá fog menni, vagyis megfordítva: aki már eljött hozzá, és tőle kér, azt az Atya rendelte erre, így bizonyos, hogy megkapja, amit kér – nem a saját hite miatt (ilyen nincs is, azt az Isten adja, és NEM mindenkié), hanem Isten választása és hűsége miatt.

Krisztus azt is mondta, hogy ””Néktek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek, Hogy nézvén nézzenek és ne lássanak; és hallván halljanak és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek és bűneik meg ne bocsáttassanak.””

János pedig ilyen tanúságot tesz: ””És noha ő ennyi jelt tett vala előttük, mégsem hivének ő benne: Hogy beteljesedjék az Ésaiás próféta beszéde, a melyet monda: Uram, ki hitt a mi tanításunknak? és az Úr karja kinek jelentetett meg? Azért nem hihetnek vala, mert ismét monda Ésaiás: Megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívöket; hogy szemeikkel ne lássanak és szívökkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.””

Továbbá: ”” Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon””

és ””Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki.””

Nincs semleges állapota az embernek: vagy Sátán uralma alatt van, vagy Istené alatt. És az Isten alatt lenni sem azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok, a Krisztusban való szabadságunk nem ez, hanem hogy úgy éljünk ””mint szabadok /…/ mint Isten szolgái”” (1Pét.2:16). Attól vagyunk megszabadítva, hogy a hústestben levő bűn uralkodjon rajtunk – amit mi amúgy saját akaratunknak érzékelünk és hiszünk egész a megtérésig. Ez az, ami megszűnik, és helyette az Isten Szellem vezet bennünket, méghozzá, ha választottak vagyunk, akkor a teljes tökéletességig. És ezt nem mi csináljuk, mert semmi erőnk, hitünk, kitartásunk nincs önmagunktól. (””Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenkezőleg a mi alkalmatos voltunk az Istentől van:”” ”” Mert az Isten, a ki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való.”” 2Kor.3:5, 4:6-7)

Róm.11:32 és Róm.8:20 A Sátán fogságában is csak azért lehetünk, mert Isten ezt engedi. Vagyis egyezik akaratával, hiszen ha nem egyezne, tenne ellene. Ez a két idézet azt támasztja alá, hogy Isten az, Aki a világot a gonosz uralma alá helyezte, méghozzá azért, hogy végül majd legyen miből megszabadulnunk. Ebben benne van az, hogy sem a hiábavalóság alatt élés, sem a megmenekülés nem az emberen múlik. Azért mondja, hogy ’mindeneken’ könyörülni fog, mert a gonosz elpusztításával valóban a mindenség egésze fog megtisztulni.

Az életünk részleteivel kapcsolatban viszonylag ritkán kapunk kijelentést (akár angyal által, akár bármilyen más úton), és épp ezért mondtam azt, hogy bizony hasznos az imádság, hiszen ez egy olyan „csatorna”, ami összekapcsol Szellem által az én Atyámmal és helyreigazítja, megvigasztalja, építi a bensőmet, a gondolkodásmódomat. Szerintem nem a konkrét dolgok megtörténte vagy meg-nem-történte a lényeg, vagyis nem az számít, hogy egy könyörgésemnek milyen eredménye lesz, hanem maga az a cselekedet részemről, hogy a gondomat, kérésemet, örömömet az Isten elé viszem, és nem saját erőből akarom megoldani az életem, hanem alávetem magam az Ő akaratának. Jézus is beszél arról, hogy tudja a mi Atyánk, mire van szükségünk, még mielőtt egyetlen szót szólnánk, mégis felszólít arra, hogy kérjünk. Ennek csak akkor van értelme, ha nem a kérés tárgya számít, hanem maga a kérés ténye, a bizalom az Isten felé, a gyermeki örömmel való hozzáfordulás. Számomra gyakorlatilag ezt jelenti a hústestem, az óemberem folyamatos megfeszítése, amiben ha végig kitartok, akkor megmenekülök. Ennyi az én részem a dologban, hogy felfogjam, értsem és egyetértsek azzal, hogy mindent az Örökkévaló irányít. Ahogy Pál írja: ””változzatok el a ti ELMÉTEKNEK megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.””

Az Isten döntése szuverén és megkérdőjelezhetetlen. Tehát amikor Ézsau és Jákob esetében ezt említi meg Pál, akkor arra mutat rá, hogy az Isten választása az Ő saját akaratán alapszik, nem pedig az ember – akár Isten által előre ismert – tettein. Mindentől függetlenül, magától választotta ki a Mindenható Jákobot, és nem azért, mert előre tudta, hogy engedelmes lesz, hiszen az emberi szívet, akaratot, természetet is Isten formálja, Ő alkot bennünket az anyánk méhében, így az is Tőle függ, hogy milyen lesz mindenki jelleme. Istennek ez nem egy meglepi volt, hogy „na nézzük, ki lesz az, aki majd jól reagál a hívásomra, aha, ez az ember rendesnek látszik, akkor őt ezennel kiválasztom” – nem. Annak kegyelmez, akinek akar, és ez nem függ a világon semmitől.  Istennél nincs előtörténete a kegyelmének, egyszerűen csak választ és kész. Továbbá a későbbiekben elkövetett dolgok sem befolyásolják ezt, elég csak Dávid meglehetősen rögös életútjára tekinteni.

A helyzet az, hogy a hit sem a mi dolgunk. Nem tőlünk van, nem mi keressük, nem mi akarjuk; Isten adja annak, akinek akarja, és ””nem mindenkié a hit””. Ha én dönteném el, hogy mától hinni fogok a Jézust feltámasztó Istenben, akkor végülis rajtam múlna a megmenekülésem, én bólintanék rá magamtól, és a másik oldalon Isten csak nézné tehetetlenül azokat, akik nem így döntenek, és hagyná őket elveszni, mert azok saját korlátozott, teremtményi értelmükkel csak addig látnak, ameddig. (Most én is hozhatnék olyan példát, hogy hiába akar a gyerekem mindenáron beleugrani egy látszólag sekély vízbe, amiről én jól tudom, hogy nagyon mély, és megfulladna, ha belemenne, akkor sem fogom hagyni, ha ő ezt nagyon akarja, mert tudom, mi a jó neki, és távol tartom a bajtól, akár tetszik neki abban a pillanatban, akár nem. Nem teszem fel a kezem, hogy ja, hogyha te ezt akarod, csináld csak…)

 

Nemcsak hogy tudta, de így is szerepelt a tervében. Különben, ha csak tudta volna előre, de nem tetszett Neki, miért nem lépett közbe, hiszen mindenható, senki sem állhat ellen az akaratának. Az ember szabad akarata mítosz, a valóságban nem létezik, csak mi érzékeljük úgy a dolgokat, hogy van választásunk, de valójában nincs olyan része a világnak, ami tőlünk függne.

 

Az embert Isten teremti, Ő alkot mindannyiunkat az anyánk méhétől fogva, Tőle kapjuk az élet leheletét, szellemünket, melynek jellegzetességei szintén Istentől származnak, Ő formálja a természetünket olyanná, amilyennek megszületünk. Mondhatnánk, hogy de aztán innentől az ember maga alakítja a sorsát, ám ez sem igaz, hiszen minden egyes történés felett az Isten rendelkezik, nem véletlenül születünk egy bizonyos családba, városba, népbe, országba, és mivel minden teremtményre igaz, hogy Isten alkotja olyanná, amilyen, így a bennünket körülvevő személyek is eleve determinálva vannak születésük előttől fogva. Nincs olyan eleme az egyenletnek, amit meg tudnánk változtatni.

 

A királyok szíve is Isten kezében van, a nemzetek sorsát is Ő igazgatja, Sátán is csak annyit árthat, amennyit Isten megenged neki, avagy parancsol neki (pl. Mikeás próféta elmeséli: ""Azért halld meg most az Úr beszédét: Látám az Urat az ő székiben ülni, és az egész mennyei sereget az ő jobb- és balkeze felől mellette állani. És monda az Úr: Kicsoda csalja meg Akhábot, hogy felmenjen, és elvesszen Rámoth Gileádnál? És ki egyet, ki mást szól vala hozzá. Akkor előjőve egy lélek, a ki az Úr eleibe álla, és monda: Én akarom megcsalni őt. Az Úr pedig monda néki: Miképpen? És felele: Kimegyek és hazug lélek leszek minden ő prófétáinak szájában. Akkor monda az Úr: Csald meg és győzd meg; menj ki, és cselekedjél úgy. Ímé az Úr a hazugságnak lelkét adta mindezeknek a te prófétáidnak szájába; és az Úr szólott veszedelmes dolgot ellened."")

 

Az, hogy Isten rendelései a "szabadság törvénye" egyáltalán nem a MI "szabad választásunkra" vonatkozik. Ahhoz nem kell Isten törvényzetét ismerni, hogy valaki úgy gondolja, ő maga dönthet a jó és a rossz között.

 

Azért nevezi így a törvényt az Írás, mert a szent, igaz és jó parancsolatok megcselekvése - szívből, és nem betű szerint - vagyis a Szellemtől való újjászületés a Krisztus vére által, teljesen megszabadít bennünket a bűn, a gonoszság fogságából, többé rajtunk nem uralkodik a vétek, hanem az Istennek és az igazságnak lettünk szolgáivá.

 

Az embert valóban az "elohim" hasonlatosságára teremtette az Isten, vagyis olyan céllal, hogy végül elérjük majd a szellemi létnek azt a fajtáját, amivel az angyalok bírnak (Máté22:30), sőt, azon felül, Szellem által újjászült fiakként létezzünk (Luk.20:35-36, Róm.8:14).

 

Azt azonban sehol nem olvassuk, hogy ez a teremtettség valódi szabad választást is lehetővé tenne számunkra. Isten sem azért Isten, mert választhat, hanem mert egyedül Övé minden hatalom, mindenek felett Ő rendelkezik, Tőle ered minden élet, és örökkévalóan létezik, azaz VAN.

 

Természetesen ezen a világon mi úgy érzékeljük, hogy saját döntéseink alakítják az életünket, habár az is biztos, hogy erősen korlátozva vagyunk a mindenség működési rendszerének szabályai által (akarhatok én akármennyire repülni, ha a gravitáció és a testem felépítése ezt nem teszi lehetővé). Ennek ellenére az az elterjedt nézet, hogy én döntöm el, mit csinálok. Azonban, ahogy az előbb is írtam, nincs sem a mi saját valónknak (test, szellem, lélek), sem a minket körülvevő világnak egyetlen olyan részlete sem, amit ne a Mindenható Isten alkotott, formált volna olyanra, amilyen. Semmi sem véletlenül történik, hanem okkal és rendszer szerint.

 

Azt mondják: "Az önálló gondolkodási és döntési képességekkel teremtett lényektől a szeretet-törvény önkéntes követését várja Isten.” Így van, ezt várta Izraeltől, akiknek meglehetősen pontosan kinyilatkoztatta akaratát nem is egyszer, és mi lett a vége: az, hogy tökéletesen kudarcot vallottak. Ennek oka pedig az, hogy ""nem adott az Úr néktek szívet, hogy jól értsetek, szemeket, hogy lássatok, és füleket, hogy halljatok"" Vagyis nem volt rájuk kiárasztva a Szellem, nem kaptak hitet. Senki nem saját magától képes a törvény betöltésére, hanem az erre való hitet, akarást, erőt, véghezvitelt, vagyis MINDENT, az Isten ad meg számunkra. Bizony nem saját akaratunkból megyünk a mi Urunkon keresztül az Örökkévalóhoz, hanem Ő választott ki bennünket még az idők kezdete előtt, és Ő is hív el, ad a Fiú kezébe, csak az mehet Jézushoz, akit az Atya vonz. És akit vonz, az menni is fog.

 

Az értelmünkkel éppen azt szükséges felfognunk, hogy nincs más út az Istennel való örök és tökéletes élet felé, mint az, hogy teljesen elismerjük a Mindenható uralmát magunk felett, és egyetértünk azzal, hogy mindent Ő irányít, mert egyedül Ő tudja, mi a jó, mivel egyedül Ő jó. Ezt próbálja Pál is elmagyarázni a Római levél 9:11-23 verseiben

 

Az én megmenekülésem, üdvösségem nem függ a világon semmi mástól, csak és kizárólag Isten akaratától. Ha Ő kiválaszt engem, akkor ad nekem hitet, szellemet, erőt, akarást, kitartást, értelmet arra, hogy végig tudjam csinálni azt, amit Ő ad dolgomul, de ebben nekem semmiféle érdemem nincsen. Nem az engedelmességért CSERÉBE kapok üdvösséget, hanem az üdvösség eleve elő van készítve, és ennek ÉRDEKÉBEN tart meg engem engedelmességben az Isten.

 

Ennek a mikéntjét, módját én nem ismerem, nem tudom előre a végét a sorsomnak, ezért kell úgy hozzáállnom, mint a futóknak, akik közül csak egy győzhet, és mindent megtenni azért, hogy Istennek tetsző módon éljek. Ez persze csak emberi szemszögből van így, valójában mind az akarást, mind a cselekvést az Isten munkálja ki bennem.

 

Mondhatná aki küzd és ezért jutalmat kap, hogy a saját erőm az, ami engem Istenhez segített, ezért a dicsőség is engem illet, ami már olyan mint a farizeus imádsága, ezt is megtettem, azt is, tizedet is adtam, a mentát is megadtam, de lám ott az a mocskos vámszedő semmit nem csinál csak bűnözik.

 

Na ez a tipikus önmegváltás lenne, ha a saját erőnk bármire is jó lenne, nem Istentől függne, hogy van-e, vagy nincs. Ezzel nem azt mondom, hogy nem kell küzdeni, de azt sem amit te, hogy csak ennyi. Mert az én részem, hogy igyekezzek, de Istentől függ az, hogy egyáltalán KÉPES vagyok igyekezni.

 

Helyek, ahol az Isten akarata felette áll mindennek:

""És a király /Roboám/ kemény választ adott a népnek, megvetve a vének tanácsát, a melyet adtak vala néki; És szóla nékik az ifjak tanácsa szerint, mondván: Ha az én atyám megnehezítette a ti igátokat, én még nehezebbé teszem azt; ha az én atyám ostorral fékezett titeket, én skorpiókkal ostorozlak benneteket. És nem hallgatá meg a király a népet; mert ezt AZ ÚR FORDÍTOTTA EKKÉNT, hogy megerősítse az ő beszédét, a melyet szólott volt az Úr a Silóbeli Ahija által Jeroboámnak, a Nébát fiának."" (1Kir.12:13-15)

 

""Az Úr pedig monda Mózesnek: Lásd, Istenévé teszlek téged a Faraónak, Áron pedig, a te atyádfia, szószólód lészen. Te mondj el mindent, a mit néked parancsolok; Áron pedig, a te atyádfia mondja meg a Faraónak, hogy bocsássa el Izráel fiait az ő földéről. ÉN PEDIG MEGKEMÉNYÍTEM a Faraó szívét és megsokasítom az én jeleimet és csudáimat Égyiptom földén."" (2Móz.7:1-3)

 

""Az embernek elméje gondolja meg az ő útát; de AZ ÚR IGAZGATJA annak járását."" (Péld.16:9)

""Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve AZ ÚRnak kezében, valahová AKARJA, oda HAJTJA azt! ""(Péld.21:1)

""Mert az Úrnak szemei előtt vannak mindenkinek útai, és minden ösvényeit Ő RENDELI."" (Péld.5:21)

""Eljöve pedig az Isten embere ő hozzá, mondván: Oh király! ne menjen el te veled Izráel serege, mert az Úr nem lesz Izráellel, Efraim minden fiaival. Ha nem hiszed, ám menj el, készülj a viadalhoz; de megver az Isten téged az ellenség előtt; mert az Isten hatalmában van mind a segítség, mind a megveretés. /.../ De Amásia nem nyugodhatott, MERT ISTEN ELVÉGEZTE vala, hogy az ellenség kezébe adja őket, mivel az Edomiták isteneit keresték."" (2Krón.25:7-8, 20)

""és ekképen helyreállíttatott az Úr házának szolgálata. Örvendeze azért Ezékiás és ő vele az egész gyülekezet, hogy az ISTENT erre hajlandóvá TETTE a népet; mert hirtelen történt ez a dolog. /.../ Júdában is ezt cselekedé az ISTENnek keze, ADVÁN beléjök egy akaratot, hogy engednének a király parancsolatjának és a fejedelmekének az Úr beszéde szerint."" (2Krón.29:36, 30:12)

""Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk minden istennél különb. Mind megteszi az Úr, A MIT AKAR: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben."" (Zsolt.135:5-6)

""Most lássátok meg, hogy én vagyok, és nincs Isten kivülem! Én ölök és elevenítek, én sebesítek és én gyógyítok, és nincs, a ki kezemből megszabadítson.""

""Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, a ki mindezt cselekszem!""

 

És hogy miért?

""Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön.""

 

Jézus elárultatása és halála nem volt kérdés:

""Mert bizony egybegyűltek a te szent Fiad, a Jézus ellen, a kit felkentél, Heródes és Ponczius Pilátus a pogányokkal és Izráel népével, Hogy véghezvigyék, a mikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek.""

 

Júdás szerepe is előre le volt fektetve Istennél, de ettől még a bűn büntetése érvényes (Róma9:18-23), és Júdás meg is kapta a bűnbánat erejét, így saját magán hajtotta végre az ítéletet. Ezért feltámadásakor ő is ugyanúgy mehet majd a Krisztushoz és bemerítkezve újjászülethet, ahogyan bárki más, aki nem az első feltámadás részese lesz.

 

Isten valóban nem ostoba, hanem mindent az Ő akaratának tanácsából cselekszik, és véghez viszi a tervét, és nincs, aki ellenállhatna Neki.

 

Vagyis nemcsak hogy tudta előre, hogy Izrael el fog bukni, hanem ez volt benne eleve a tervében. Miért?

""Kérdem tehát: azért botlottak meg, hogy elessenek? Szó sincs róla! Viszont az Ő ELESÉSÜK ÁLTAL jutott el az üdvösség a pogányokhoz, hogy Isten féltékennyé tegye őket. Ha pedig az ő elesésük a világ gazdagságává lett, veszteségük pedig a pogányok gazdagságává, akkor mennyivel inkább az lesz, ha teljes számban megtérnek.""

 

""Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten szemében TIÉRTETEK, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Mert ahogyan ti egykor engedetlenné váltatok Isten iránt, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedetlenségük révén, úgy ők is engedetlenné váltak most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, HOGY MINDENKIN MEGKÖNYÖRÜLJÖN.""

 

Ez gyakorlatilag az egész megváltási terv lényege, és ennek részfolyamata az, hogy megmutatja nekünk az Isten, hogy még egy olyan nép sem képes igaz módon élni, akiket közvetlenül és csodás módokon maga a Mindenható vezet. Nem lehetséges saját erőből, betű alapján megigazulni, egyedül az Isten Szelleme az, ami képes kimunkálni bennünk a megtérést és ingyen, kegyelemből megkaphatjuk az életet. Ezt kell megtanulnunk Izrael sorsából, ezt a csodálatos bölcsességet dicséri Pál is a fenti eszmefuttatást követő versekben:

 

""Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan "ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie?" Bizony, tőle, általa és érte van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen."" (Róma:11.33-36)

 

Felelősségre vonni - ahogy az éppen az idézett részekből látszik - nem lehet Istent semmiért. Minden az Ő alkotása, ha nem teremtett volna, nem volna semmi, nulla az alapunk arra, hogy bármit megkérdőjelezzünk a mindenség működésében. Isten dönti el, hogy kit alkot veszedelemre/elveszésre, és kit irgalomra/dicsőségre. ""A kin akar könyörül, a kit pedig akar, megkeményít."" (szintén a Római levél idézett helyén) Mindenkinek megvan a helye a világ folyásában, de ez nincs előre az orrunkra kötve, ezért úgy kell igyekeznünk, mintha rajtunk is múlna a végeredmény.

Írta : Takács Viktória

Művészfotók lányomról

2015 július 8, szerda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ágitól levél

2013 augusztus 23, péntek

Közben most már éjjel 2 is elmúlt,Gyuri 19 óra után találta meg Klárit a házában,fel se fogtam ami történt.Éjfélkor vitték el,Gyuri és a másik szomszéd végig ott voltak. Te,ez a magyar bürokrácia!Mivel Klárinak nincs rokona itthon,így rendőri kíséret nélkül még az orvos se mehetett be a házba.Végre megérkezett a rendőr,erre kapott egy hívás hogy pár utcával feljebb van egy róka,húzzon fel kilőni.Elküldte a kollegáit az anyjukba majd felment kilőni a rókát (onnan tudjuk mert képes volt visszajönni,elmesélni a sztorit mert az sem volt egyszerű a kilövés után).Az orvos ránézett Klárira és írta a halotti jelentést.Kijött a jegyző aki arcoskodott,hivataloskodott,hát Gyuri leoltotta egy perc alatt.Átnézték Klári telefonját hogy hátha benne van a lányai száma de csak gyurié és az enyém volt meg egy Family nevű valaki.Na,felhyvta a rendőr a "Family"-t,remélve hogy valamelyik lánya veszi fel,hát kiderült hogy a Family Frost-os pasi száma volt az akitől Klári mindig vette a mirelit zöldséget,az meg azt se tudta mi a fasz van este 22-kor.Na,itt volt egy kis összenézés és röhögés.A jegyzőnek kellett lezárnia,lepecsételnie a kérót,Gyurinak átkellett adnia a kulcsot.Sikerült Klári angliai lányát elérni,az holnap idejön de az is csak a jegyzővel mehet be egészen a hagyatékiig.Ja,és a hullaszállító.Honnan jött?Szentendre mert az az ügyeletes.Jó,mi?!És Klári akkora volt hogy nem volt a méretében tepsi,így egy hagyományos fakoporsóba próbálták beletenni de az inkább rátevés volt végül mint beletevés.Láttam amikor kivitték (tető nem is fért rá,így csak letakarva volt) amire azért volt szükségem mert nem akartam hogy a házában magányosan,halottan ülő Klári képe legyen elöttem,így kicsit jobb volt.Fingunk nincs ki,hogy ,hol temeti el.Most nem tudunk aludni,Gyurival beszélgetünk,netezünk,nézzük a Szomszédokat,pörög az agyunk,megtaláltam Klári egyik céduláját amit írt nekem hogy búgjak rá,hát nagyon szar. Szerintünk a lányai fillérekért eladják ezt a fasza kis kecót,kár hogy nem tudjuk megvenni,rettegünk nehogy valami alkesz vagy cigány vagy üvöltözős család vegye meg mert megzavarodunk,ez egy összetartó,csendes utca,talán mi lógunk ki belőle mert olyanok vagyunk mint az olaszok,főleg Lili és én,hát úgy tudunk üvölteni meg röhögni,jó hát káromkodni is.Van itt élet rendesen viszont nem veszekszünk,ez egy békés,tisztességes család,mindenki imád minket.

Ágitól levél

2013 augusztus 23, péntek

Közben most már éjjel 2 is elmúlt,Gyuri 19 óra után találta meg Klárit a házában,fel se fogtam ami történt.Éjfélkor vitték el,Gyuri és a másik szomszéd végig ott voltak. Te,ez a magyar bürokrácia!Mivel Klárinak nincs rokona itthon,így rendőri kíséret nélkül még az orvos se mehetett be a házba.Végre megérkezett a rendőr,erre kapott egy hívás hogy pár utcával feljebb van egy róka,húzzon fel kilőni.Elküldte a kollegáit az anyjukba majd felment kilőni a rókát (onnan tudjuk mert képes volt visszajönni,elmesélni a sztorit mert az sem volt egyszerű a kilövés után).Az orvos ránézett Klárira és írta a halotti jelentést.Kijött a jegyző aki arcoskodott,hivataloskodott,hát Gyuri leoltotta egy perc alatt.Átnézték Klári telefonját hogy hátha benne van a lányai száma de csak gyurié és az enyém volt meg egy Family nevű valaki.Na,felhyvta a rendőr a "Family"-t,remélve hogy valamelyik lánya veszi fel,hát kiderült hogy a Family Frost-os pasi száma volt az akitől Klári mindig vette a mirelit zöldséget,az meg azt se tudta mi a fasz van este 22-kor.Na,itt volt egy kis összenézés és röhögés.A jegyzőnek kellett lezárnia,lepecsételnie a kérót,Gyurinak átkellett adnia a kulcsot.Sikerült Klári angliai lányát elérni,az holnap idejön de az is csak a jegyzővel mehet be egészen a hagyatékiig.Ja,és a hullaszállító.Honnan jött?Szentendre mert az az ügyeletes.Jó,mi?!És Klári akkora volt hogy nem volt a méretében tepsi,így egy hagyományos fakoporsóba próbálták beletenni de az inkább rátevés volt végül mint beletevés.Láttam amikor kivitték (tető nem is fért rá,így csak letakarva volt) amire azért volt szükségem mert nem akartam hogy a házában magányosan,halottan ülő Klári képe legyen elöttem,így kicsit jobb volt.Fingunk nincs ki,hogy ,hol temeti el.Most nem tudunk aludni,Gyurival beszélgetünk,netezünk,nézzük a Szomszédokat,pörög az agyunk,megtaláltam Klári egyik céduláját amit írt nekem hogy búgjak rá,hát nagyon szar. Szerintünk a lányai fillérekért eladják ezt a fasza kis kecót,kár hogy nem tudjuk megvenni,rettegünk nehogy valami alkesz vagy cigány vagy üvöltözős család vegye meg mert megzavarodunk,ez egy összetartó,csendes utca,talán mi lógunk ki belőle mert olyanok vagyunk mint az olaszok,főleg Lili és én,hát úgy tudunk üvölteni meg röhögni,jó hát káromkodni is.Van itt élet rendesen viszont nem veszekszünk,ez egy békés,tisztességes család,mindenki imád minket.

Április 10.

2013 április 10, szerda

Újhold van!

Megyek a szellemben testvéreimhez! Negyed 10-re jön Viki és Plámen a házam elé, és megyünk vér szerinti unokatesómhoz, Évikéhez! Viszek neki ajándékba egy fülbevalót, hátha tetszik neki.

http://churchofgod.hu/

Róza 3 éves

2013 február 24, vasárnap
Click to play this Smilebox greeting

"...hogy elvégezhessem futásomat örömmel..." (Apostolok csel.20:24 NKJV)

2012 szeptember 26, szerda

Képzeld el, hogy az életed véget ér, és te egy Dvd lejátszó előtt állsz. Isten behelyez egy lemezt, melyen a te neved van, és ez: "Ami lehetett volna"

Mindent felsorol, amit Isten szeretett volna általad elvégezni: hogyan akart megáldani anyagilag, de te túlságosan féltél attól hogy vess az Ő országába, és nagylelkű légy másokkal; hogyan használni ajándékaidat, de belőled hiányzott a fegyelem a fejlesztésükhöz és a bátorsága  használatukhoz; hogyan akart nagyszerű kapcsolatokat adni neked, de nem voltál elég hűséges és szerető, hogy megtartsd őket; hogyan vágyott arra, hogy benned is kifejlessze Krisztus jellemét, de te nem voltál elbánni a bűneiddel, nem akartál ellenállni a kísértésnek, és nem törekedtél a lelki növekedésre. Egy költő egyszer így fogalmazott: "Sok szomorú szó van a nyelvben, de mind közüla  legszomorúbbak ezek: "lehetett volna"

De van jó hírem is Amíg lélgzel, meg tudod szüntetni a szakadékot a között, aki vagy, és aki lehetnél. Tehát állj meg és kérdezd meg magadtól: "Mi az, amit most megtehetek, hogy késöbb ne kelljen sajnálkozva visszanéznem az életemre?"

Megmondom, mit tehetsz: kezdd el megújítani elmédet minden nap Isten Igéjével ahelyett, hogy szeméttel tömnéd.Használd ajándékaidat és anyagi javaidat Isten országának építésére, saját birodalmad építgetése helyett.Ha megteszed rájössz majd, hogy Isten "magot ad a magvetőnek" (2Korinthus 9:10).

Minél többet vetsz,annál több vetőmagot fog adni Isten neked. Megtehetnéd azt is, hogy időt fordítasz arra, másokat tanítvánnyá tégy. Így örökséged nagyobb lesz, mint az élettartamod. Nem késő azzá lenni, aki lehettél volna- ha hajlandó vagy még ma elkezdeni.

True Blood 4 évad zenéi

2012 szeptember 8, szombat

 

Zárószámok:


04.01. rész: Neko Case & Nick Cave: She's not there

 

 

04.02. rész:"You Smell Like Dinner" - Jinx Titanic & Super 8 Cum Shot

 

 

04.03. rész:Karen Elson - Season Of The Witch

 

 

04.04. rész:Danko Jones - I'm Alive And On Fire

 

 

04.05.rész:Gil Scott-Heron - 'Me And The Devil'

 

 

04.06.rész:Neko Case - I Wish I Was the Moon

 

 

04.07.rész:Nick Lowe Cold Grey Light Of Dawn

 

 

04.08.rész:Siouxsie And The Banshees Spellbound

 

 

04.09.rész:Let's Get Out of Here - Les Savy Fav

 

 

04.10.rész:The Used - Burning Down The House

 

 

04.11.rész:Witch - Soul of Fire

 

 

04.12.rész:The Heavy - And when I die

 

 

 

Mivel áldhat meg Isten?

2012 augusztus 9, csütörtök

A Biblia azt mondja, hogy miután Jób végigélte megpróbáltatásait, Isten kétszer annyira megáldottamint azelőtt.(ld.Jób 42:10) Ez talán azt jelenti, hogy ha elveszíted a havi jövedelmedet, olyan állást kapsz, ahol a dupláját fogod keresni? Vagy azt, hogy a számládon sosem lesz mínusz? Vagy hogy sosem leszel beteg?

NEM.

Van, hogy Isten olyan dolgokkal áld meg, amit nem lehet anyagiakkal mérni-

kapcsolatokkal, örömmel, jellemmel, a veszélyektől megóvó gondviseléssel, mások jóindulatával, tisztánlátással, nagyobb együttérzéssel és a Vele való bensőséges kapcsolattal.

Isten azt akarja, hogy bízz benne, bármin mész is most keresztül!

Thanatosz

2012 április 23, hétfő

Thanatosz

Hüpnosz és Thanatosz – John William Waterhouse: „Az Álom és féltestvére a Halál”
Thanatosz

Thanatosz (görögül: θάνατος, halál) a Halál megtestesítője a görög mitológiában. Nüx, az Éj istennőjének apa nélkül született fia és Hüpnosz, az Álom istenének ikertestvére [1]; közös tartaroszi palotájuk a sötétség otthona. Felesége Meropé, aki vagy Héliosz leánya, vagy Oinopión leánya. Thanatosz feladata az volt, hogy a Moirák által meghatározott időben jelenjen meg a halandónál, kardjával vágjon le egy tincset a hajából, majd ragadja meg lelkét és adja át Hermésznek, aki a holtat az Alvilágba kíséri. Thanatosz a római mitológiában Mors istennel azonosítható.